امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2238 مناقصه - اداره کل راه آهن فارس - احداث دیوار

2238 مناقصه - اداره کل راه آهن فارس - احداث دیوار

                      آگهي دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست

                       (مناقصه دو مرحله‌ای شماره 18/96/58 ط )    

                                                   نوبت اول                               

 اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي کیفی مناقصه‌گران واجد شرايط

جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه : احداث دیوار حریم بلاک شهرضا-مهیار حریم کیلومتر 646

2- مدت و محل انجام کار : ازتاريخ انعقاد قرارداد به مدت 9 ماه شمسی و محل انجاركار بلاک شهرضا- مهیار مي‌باشد.    

3- مناقصه‌گران می‌بایست واجد یکی از شرایط ذیل باشند:

الف: داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته راه و باند یا ابنیه و ساختمان با حداقل رتبه 5

ب: دارای مجوز تولید و نصب قطعات پیش ساخته بتنی استاندارد از مراجع مربوطه

4- مهلت و محل دريافت اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 01/07/96 با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی جهت دریافت

اسناد ارزیابی به نشانی: شيراز – جاده شيراز، سپيدان – بين مجتمع خليج فارس و پليس راه – ايستگاه راه آهن- اداره كل راه آهن فارس–اداره تدارکات و پشتیبانی

مراجعه نمایند. 

5- مهلت و محل تحويل اسناد تکمیل شده : حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 17/07/96 به نشانی فوق.

6- متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال به حساب شماره 2176403009001 بنام تمرکز وجوه درآمد راه آهن فارس

نزد بانک ملی شعبه شیراز واریز و به نشانی فوق مراجعه نمایند.

7- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http// iets.mporg.ir   بصورت رایگان می‌باشد.

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

9-در پایان از شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ورود به مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس