امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2238 مناقصه - شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز - خدمات عمومی

2238 مناقصه - شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز - خدمات عمومی

مناقصه شماره 08-96

تجدید فراخوان جهت برگزاری ارزیابی کیفی انجام خدمات عمومی ، نگهبانی و دفتری

نوبت دوم

شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز در نظر دارد تجدید مناقصه یک مرحله‌ای(( انجام خدمات عمومی ، نگهبانی ودفتری شرکت آب منطقه ای البرز ))را از طریق سامانه

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم 

است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ

انتشار فراخوان در سامانه تاریخ20/6/96 می باشد.اطلاعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 مورخ 21/6/1396

مهلت ارسال پیشنهادات : تا ساعت 19 مورخ 4/7/1396

زمان بازگشایی پاکات:ساعت 10 صبح مورخ 5/7/1396

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی(ره)-روبروی مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز-تلفن320-310-

02633332300 داخلی 145-144

اطلاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131، 021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021