امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2238 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس- تجهیز سوله

2238 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس- تجهیز سوله

"آگهی فراخوان مناقصه"

نوبت دوم  یک مرحله‌ای

کد: 13/96-200-ر

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 1 مصوبه هیأت‌مدیره به‌شماره 13/658 مورخ 24/05/1396نسبت به تجهیز و راه اندازی آمفی‌تئاترشرکت عمران به همراه تمامی تجهیزات وابسته - تجهیزو ساماندهی سوله‌های مدیریت مسکن مهر و محوطه مربوطه واقع در کارگزاری مسکن مهر- اجرای دیوار غربی و ساماندهی ضلع غربی ساختمان اصلی شرکت عمران بصورت کامل، بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و از طریق مناقصه عمومی یک ‌مرحله‌ای و انتخاب پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید.

1-موضوع: تجهیز و راه اندازی آمفی‌تئاترشرکت عمران به همراه تمامی تجهیزات وابسته - تجهیزو ساماندهی سوله‌های مدیریت مسکن مهر و محوطه مربوطه واقع در کارگزاری مسکن مهر- اجرای دیوار غربی و ساماندهی ضلع غربی ساختمان اصلی شرکت عمران بصورت کامل .

2-نوع مناقصه: عمومی یک‌ مرحله‌ای.

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:200961098000010 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم‌عضویت قبلی در سامانه مذکور، اقدام به ثبت‌نام و اخذ کد‌رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت‌نام، به شماره تلفن 88969737 و 85193768 و دفتر مرکز به شماره تلفن 41934 تماس حاصل نمایند و به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت‌دوست- پلاک 15 مراجعه و مراحل دیگر، که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌باشد، را نیز انجام دهند.

3-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. كيلومتر 17 آزادراه تهران- پرديس، شهر جديد پرديس،فاز یک،میدان عدالت،خیابان فروردین شمالی،خیابان پیام،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 195 و 203.

4-مدت پیمان. مدت پيمان 12ماه شمسی است.

5- مبلغ برآورد اولیه: معادل(بیست‌‌وهشت‌میلیاردو‌نه‌صدوبیست‌وسه‌میلیون‌و‌چهارصدوهشتادوهفت‌هزار‌وهفت‌صدوپنجاه‌وشش‌)،  28،923،487،756ریال، به صورت 30% نقد و 70% تهاتر.

6-تضمین فرایند ارجاع کار (تضمین شرکت درمناقصه):معادل(یک‌میلیاردوچهارصدو‌چهل‌وهفت‌میلیون)، 1،447،000،000 ریال می‌باشد.

7-ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری: حداقل پایه 5 در رشته ابنیه، که حداقل پنج‌ماه اعتبار داشته باشد.

8-دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد): از روز چهارشنبه مورخ 22/06/1396 لغایت روز یک‌شنبه مورخ 02/07/1396 از ساعت 8 الی 19 قابل دریافت است.

9-تحویل اسناد مناقصه:

9-1-به‌صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، تا ساعت19روز شنبه مورخ 15/07/1396.

9-2- به‌صورت فیزیکی نیز الزاماً باید، تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 15/07/1396 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.

 10-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 17/07/1396، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

11- قیمت اسناد مناقصه 450،000 (چهارصدوپنجاه‌هزار) ریال است.

         12- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس