امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2238 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - فضای سبز

2238 مناقصه - شرکت عمران شهر جدید پردیس - فضای سبز

آگهی تجدید فراخوان مناقصه «نوبت‌دوم تجدید»

نوبت دوم  یک مرحله‌ای

                                                                                                     کد: 14/96-200-ر

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند 1 مصوبه هیأت‌مدیره به‌شماره 2/647 مورخ 02/02/1396نسبت به اجرای کامل ساماندهی و تثبیت

فضای‌سبز پیرامونی بلوار امیرکبیر، محور45متری غربی دره‌بهشت فاز 8 شهر جدید پردیس بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و از طریق مناقصه عمومی و

انتخاب پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید.

1-موضوع: اجرای کامل «ساماندهی و تثبیت فضای‌سبز پیرامونی بلوار امیرکبیر، محور45متری غربی دره‌بهشت فاز 8 شهر جدید پردیس».

2-نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای.

شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:200961098000011 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم‌عضویت قبلی در سامانه مذکور، اقدام به ثبت‌نام و اخذ کد‌رهگیری نمایند و سپس با دفتر ثبت‌نام، به شماره تلفن 88969737 و 85193768 و دفتر مرکز به شماره تلفن 41934  تماس حاصل نمایند و به آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- جنب کوچه حجت‌دوست- پلاک 15 مراجعه و مراحل دیگر، که شامل دریافت گواهی امضای الکترونیکی می‌باشد،را نیز انجام دهند.

3-نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. كيلومتر 17 آزادراه تهران- پرديس، شهر جديد پرديس،فاز یک،میدان عدالت،خیابان فروردین شمالی،خیابان پیام،خیابان عمران. تلفن: 600-76275500- داخلی 195 و203.

4-مدت پیمان. مدت پيمان 12ماه شمسی است.

5-مبلغ برآورد اولیه: معادل9،616،328،436 (نه‌میلیاردوشش‌صدوشانزده‌میلیون‌وسی‌صدوبیست‌وهشت‌هزاروچهارصدوسی‌وشش‌) ریال. (به‌صورت 30% نقد و 70% تهاتر).

6-تضمین فرایند ارجاع کار (تضمین شرکت درمناقصه): 481،000،000 (چهارصدوهشتادویک‌میلیون) ریال.

7-ارائه گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری: حداقل پایه 5 در رشته ابنیه، که حداقل پنج‌ماه اعتبار داشته باشد.

8-دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): از روز چهارشنبه مورخ 22/06/1396 لغایت روز یک‌شنبه مورخ 02/07/1396 از ساعت 8 الی 19 قابل دسترسی می‌باشد.

9-تحویل اسناد مناقصه:

9-1-به‌صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، تا ساعت 19روز شنبه مورخ 15/07/1396.

9-2- به صورت فیزیکی نیز الزاماً باید، تا ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 15/07/1396 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل گردد.

 10-زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 17/07/1396، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

11- هزینه خرید اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، 400،000 (چهارصدهزار) ریال است.

12- سایر موارد و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس