امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2239 مزایده - سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمانشاه - اجاره جایگاه سوخت گاز

2239 مزایده - سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمانشاه - اجاره جایگاه سوخت گاز

آگهی تجدید مزایده عمومی (کتبی)

سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمانشاه با استناد به بند 4 مصوبه شماره 71 شورای سازمان در نظر دارد نسبت به واگذاری امورات تبلیغات محیط تعداد 18 جایگاه

گاز خود در سطح شهر کرمانشاه به صورت یکجا و در قالب اجاره ماهیانه از طریق برگزاری مزایده عمومی (کتبی) به شرکت‌های واجد شرایط دست اندرکار تبلیغاتی به

شرح ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 3/ 7/ 96 به مدت 10 روز کاری

( از ساعت 8 الی 13) به آدرس کرمانشاه کیلومتر 4 جاده سنندج جنب بنیاد بتن میثم سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمانشاه مراجعه و یا با شماره تلفن‌های

34271626 و 34278565 – 083 داخلی (18) تماس حاصل فرمایند.

موضوع مزایده :

موضوع مزایده

قیمت پایه کارشناسی (تجمیعی)

اجاره ماهیانه جایگاهها - ریال

مدت اجاره

مبلغ سپرده شرکت در مزایده- ریال

اجاره محیط تعداد 18 جایگاه گاز CNG

در سطح شهر کرمانشاه

209.000.000

سه سال

150.000.000

شرایط مزایده:

1-مدت اجاره محیط جایگاه‌ها از تاریخ عقد قرارداد به مدت سه سال می‌باشد.

2-برنده مزایده مکلف است ارائه طرح و آماده سازی محیط جایگاه‌ها جهت انجام امور تبلیغات با هماهنگی و موافقت این سازمان را حداکثر به مدت 90 روز پس از تاریخ

انعقاد قرارداد اجاره با پرداخت تمامی هزینه‌های مربوطه اجرا نماید ( بدیهی است زمان شروع قرارداد اجاره پس از اتمام عملیات آماده سازی محیط جایگاه‌های گاز

جهت انجام امورات تبلیغات می‌باشد)

3- مزایده به صورت کتبی بوده و هر یک از شرکت کنندگان می‌بایست اصل فیش سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 150.000.000ریال واریز شده به حساب فراگیر

10028 نزد بانک تجارت شعبه زمزم کد 18920 به نام سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمانشاه را در پاکت الف، تصاویر اساسنامه، آخرین تغییرات شرکت، و فرم مهر

و امضا شده شرایط مزایده و پیش نویس قرارداد را در پاکت ب و قیمت پیشنهادی در قالب فرم مربوط مهر و امضاء شده، خوانا و بدون قلم خوردگی (از حیث عدد و

حروف مشخص و بدون ابهام) را در پاکت ج قرار داده و در قالب یک پاکت واحد مهر و موم شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 3/7/1396 به دبیرخانه

سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.

(ضمناً سازمان از قبول هر گونه چک و یا وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مزایده معذور خواهد بود)

4-اجاره ماهیانه جهت سال‌های دوم و سوم به میزان 10 درصد نسبت به قیمت اجاره ماهیانه سال ماقبل افزایش خواهد یافت.

5-سپرده نفر اول در صورت انصراف به نفع سازمان ضبط و مورد مزایده به نفر دوم واگذار و این شرط برای نفر دوم نیز پابرجا خواهد بود.

6-سپرده برندگان اول و دوم مزایده پس از انعقاد قرارداد و سایر شرکت کنندگان 30 روز بعد از برگزاری مزایده استرداد خواهد شد.

7-کلیه هزینه‌های برگزاری مزایده شامل کارشناسی، درج آگهی و غیره به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

8-پس از بازگشایی پاکت‌ها توسط اعضاء کمیسیون، برندگان مزایده برابر مقررات اعلام خواهند شد.

9- به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک لازم و یا خارج از وقت مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.

11-شرکت کنندگان ملزم به رعایت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می‌باشند.

13-سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج و به متقاضیان ارائه خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری مزایده:

تمامی پاکت‌های تحویلی به سازمان رأس ساعت 17 بعد از ظهر (روز سه‌شنبه مورخه 7/ 7/ 1396 در محل سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمانشاه توسط اعضاء کمیسیون معاملات بازگشایی خواهند شد.

سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمانشاه