امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2239 مناقصه -اداره کل راه آهن فارس- ایمن سازی ترانشه ناپایدار بلاک

2239 مناقصه -اداره کل راه آهن فارس- ایمن سازی ترانشه ناپایدار بلاک

آگهي دعوت به ارزیابی کیفی

(فراخوان عمومی نخست مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره 4/96/58 ط )  

                        نوبت دوم                                

 اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي کیفی مناقصه‌گران واجد شرايط 

جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار بلاک سعادت شهر- سیوند واقع درکیلومتر968 و بلاک سیوند- شیراز واقع در کیلومتر 1053  

2- مدت و محل انجام کار: از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت 12 ماه شمسی و محل انجام كار کیلومتر 968 و کیلومتر 1053 مي‌باشد.    

3- مناقصه‌گران می‌بایست دارای حداقل رتبه  5 (پنج) در رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و دارای ظرفیت آزاد، حداقل معادل برآورد مناقصه باشند.

4- مهلت ومحل دريافت اسناد ارزیابی کیفی:متقاضیان  می‌توانند حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 01/07/96 با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی جهت دریافت

اسناد ارزیابی به نشانی: شيراز – جاده شيراز، سپيدان – بين مجتمع خليج فارس و پليس راه – ايستگاه راه آهن- اداره كل راه آهن فارس –اداره تدارکات و پشتیبانی

مراجعه نمایند. 

5- مهلت و محل تحويل اسناد تکمیل شده : حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 17/07/96 به نشانی فوق.

6- متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال به حساب شماره 2176403009001 بنام تمرکز وجوه درآمد راه آهن فارس

نزد بانک ملی شعبه شیراز واریز و به نشانی فوق مراجعه نمایند.

7- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی مناقصات به نشانی http// iets.mporg.ir   بصورت رایگان می‌باشد.

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

8-در پایان از مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت ورود به مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس