امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2239 مناقصه - شركت آب و فاضلاب روستايی خراسان رضوی- آبرسانی

2239 مناقصه - شركت آب و فاضلاب روستايی خراسان رضوی- آبرسانی

آگهی تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با ارزیابی ساده

نوبت دوم

شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه ذیل را به استناد آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران و رعایت قانون برگزاري مناقصات، از طريق مناقصه

عمومي یک مرحله‌ای با ارزیابی ساده از محل اعتبارات عمرانی و اسناد خزانه اسلامی بر اساس فهارس بها پايه سال 1396 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

رياست جمهوري واگذار نماید. بدين منظور از شركت‌هاي پیمانکار که داراي حداقل پایه پنج رشته آب از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و گواهي صلاحيت

ایمنی از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی هستند، جهت مناقصه دعوت مي‌شود.

شماره مناقصه

شرح كار

شهرستان

مبلغ برآورد اولیه

(میلیون ریال)

مبلغ تضمين

(میلیون ریال)

9617

آبرسانی به روستای ده سرخ

مشهد

3،065

154

مبلغ تضمين در فرايند ارجاع كار خريد كالا بايستي به يكي از صورت‌هاي زير شامل ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي يا وجه 

نقد واريز به حساب جاري سيبا 2175211799007 بانك ملي مركزي مشهد به نام تمركز وجوه سپرده شركت آب و فاضلاب روستایي خراسان رضوي يا ساير تضمينات

به شرح مندرج در اسناد مناقصه باشد.

اسناد مناقصه از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ 22/06/96 تا مورخ 29/06/ 96 قابل دريافت مي‌باشد.

آخرين مهلت بارگذاری پيشنهادها در سامانه ستاد، تا پایان وقت اداری مورخ 11/07/96 مي‌باشد. لازم به ذکر است پاکت الف می‌بایست بصورت فیزیکی تا آخرین موعد 

تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه مرکزی شرکت تحویل داده شود. زمان بازگشایی روز  چهارشنبه مورخ 12/07/1396 ساعت 9:30 در محل سالن جلسات این شرکت

خواهد بود.

تذکر مهم: مناقصه‌گر در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد می‌بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در

مناقصه محقق سازد. تلفن تماس برای کسب اطلاع بیشتر 37657194-051 داخلی 113 می‌باشد.

آدرس سايت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir و سایت ملی مناقصاتwww.iets.mporg.ir

روابط عمومی و آموزش همگاني شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

ضمنا سامانه پيام كوتاه اين شركت با شماره 30001832 آماده دريافت انتقادات و پيشنهادات شما عزيزان مي‌باشد.