امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2239 مزایده - دانشگاه علوم پزشکی اراک- فروش مغازه کلینیک امام رضا (ع)

2239 مزایده - دانشگاه علوم پزشکی اراک- فروش مغازه کلینیک امام رضا (ع)

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای

اجاره داروخانه

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد یک باب مغازه از کلینیک امام رضا (ع) اراک را به صورت اجاره جهت داروخانه از طریق مزایده به واجدان شرایط (پزشک داروساز)

واگذار نماید .  

مهلت خرید اسناد : از مورخ 23/06/1396 لغایت 30/6/1396

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ 350000 ریال به حساب 2177865386005 دانشگاه علوم پزشکی اراک (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 11/07/1396

میزان سپرده شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 1 -161343030 بانک رفاه کارگران به مبلغ 158.400.000

ريال بشرح مندرج در اسناد مناقصه.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: جهت خرید اسناد مزایده به آدرس اراک خیابان شهید شیرودی، کلینیک امام رضا (ع) امور مالی و جهت تحویل پیشنهادات به

آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات : تاریخ 12/07/1396 راس ساعت 9  صبح در دفتر مديريت حقوقي و امور قراردادها دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید

شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک