امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- خرید دستگاه استریل کننده

2334 مناقصه - موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی- خرید دستگاه استریل کننده

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي

شماره 92/96- نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید دو دستگاه استریل کننده با گاز اکسید اتیلن یک درب به صورت کشویی افقی خود را به صورت مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه‌ی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‌ی پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران (اشخاص حقوقی) در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تلفن ستاد ایران 02141934داخلی 4 می‌باشد.

1-آدرس مناقصه‌گزار و محل برگزاري مناقصهاستان البرز کرج-  حصارک  سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. اتاق جلسات امور قراردادها

2-شماره تلفن موسسه : 34570038 الی 46 و 35552194 -026

3-موضوع مناقصه: خرید دو دستگاه استریل کننده با گاز اکسید اتیلن یک درب به صورت کشویی افقی

4-تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ 150.000.000 ریال مي‌باشد.

5- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز مورخ 20/10/1396 روز چهارشنبه ساعت16:00 می‌باشد.

6- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ 26/10/96 روز سه‌شنبه ساعت 19:00 می‌باشد.

7-  مهلت زمانی ارائه‌ی پیشنهاد: مورخ 07/11/ 1396 روز شنبه ساعت 19:00 می‌باشد.

8-زمان بازگشایی پاکات در مرحله‌ی اول مناقصه: مورخ08/11/1396 روز یکشنبه ساعت 09:00 می‌باشد.

9-زمان بازگشایی پاکات در مرحله‌ی دوم مناقصه: مورخ15/11/1396 روز یکشنبه ساعت 09:00 می‌باشد.

توجه: متقاضيان مي‌بایست علاوه بر بارگذاری اسناد و پاکات الف(ضمانت‌نامه)ب(رزومه و...) ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اصل مدارک سه پاکت مذکور را به صورت دربسته و مهر شده یک روز قبل از بازگشایی پاکات مذكور در ساعت اداری به امور قراردادها و دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي واقع در کرج حصارک بلوار شهيد بهشتی تحویل نمایند.

10- حضور نمايندگان شركت‌ها با معرفي‌نامه كتبي درجلسات بازگشايي پاكتها بلامانع مي‌باشد.

11-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي‌باشد.