امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان- احداث پروژه بنیاد علم و دانش و پژوهشکده سرطان پروفسور سمیعی

2334 مناقصه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان- احداث پروژه بنیاد علم و دانش و پژوهشکده سرطان پروفسور سمیعی

اگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان در نظر دارد جهت احداث پروژه بنیاد علم و دانش و پژوهشکده سرطان پروفسور سمیعی در مجتمع دانشگاهی علوم پزشگی گیلان واقع در لاکان رشت، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نسبت به انتخاب پیمانکار به شرح ذیل اقدام نماید.

1.موضوع مناقصه: انجام عملیات خاکی، اجرای شمع بتنی و احداث پی و اسکلت فلزی و بتنی سازه بنیاد علم و دانش و پژوهشکده جامع سرطان پرفسور سمیعی

2.شرح مختصری از مشخصات و مقادیر:

2-1 – اجرای عملیات ساختمانی (ابنیه ) شامل: خاکبرداری، پی سازی و اجرای اسکلت فلزی و .....طبق نقشه‌ها و مشخصات فنی عمومی و اختصاصی به مبلغ 248.590.298.666 ریال طبق متره پیوست اسناد پیمان.

2-2 –اجرای عملیات راه، راه آهن و باند فرودگاه شامل: حفاری ماشینی محل اجرای شمع و اجرای شمع بتنی و ....طبق نقشه‌ها و مشخصات فنی عمومی و اختصاصی به مبلغ 9.374.581.402ریال طبق متره پیوست اسناد پیمان.

2-3– تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس پیوست شماره سه به مبلغ 5.159.297.601 ریال.

3.مبلغ برآورد کار :

3-1- مبلغ برآورد کل انجام عملیات خاکی، اجرای شمع بتنی و احداث پی و اسکلت فلزی و بتنی سازه بنیاد علم و دانش و پژوهشکده جامع سرطان پرفسور سمیعی، براساس قیمت‌های واحد فهرست بهای عملیات ابنیه، راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری طیق متره پیوست اسناد پیمان، برابر است با 263.124.177.669ریال 

3-2- کارفرما می‌تواند جهت پرداخت تمام یا بخشی از مطالبات پیمانکار از طریق اسناد خزانه اسلامی یا نقدی اقدام نماید .

4. محل اجرای  کار: استان گیلان – شهر رشت (لاکان)

5. پیشنهاد قیمت پیمانکاران، بایستی بر اساس قیمت‌های واحد فهارس بهای سال 1396 اراِئه گردد.

6. مدت اجرای کار: دوازده ماه شمسی

7. کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان

8. طراح پروژه: مهندسان مشاور منظومه سلامتی ایرانیان

9. رتبه شرکت کنندگان در مناقصه : شرکت کنندگان می‌باید دارای حداقل رتبه 3 ابنیه باشند (با حداقل اعتبار شش ماه در زمان برگزاری مناقصه) الزامی می‌باشد.

1-10 . پیمانکار می‌بایست مستندات برابر  اصل شده یک پیمان با احداث ساختمان با زیربنای حداقل 10 هزار مترمربع و یک پیمان با مبلغ حداقل 100 میلیارد ریال شامل موافقت‌نامه و رضایت‌نامه کارفرمای پیمان تعرفه شده فوق (با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد) را ارايه نماید. (الزامی می‌باشد)

*کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، جهت ثبت نام و اخذ کد رهگیری و امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

*لازم است نسخه فیزیکی پاکت (الف) مربوط به اسناد مناقصه تا ساعت 14 آخرین روز مهلت ارائه پیشنهاد در  سامانه ستاد (7/11/96) ، به دبیرخانه کمیسیون مناقصات دانشگاه تحویل گردد.

11. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : معادل 6.590.000.000 ریال است  که باید به یکی از صورت‌های مشروح در ماده 3 و ماده 5 – الف آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مورخ 22/9/94 ، همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم شود.

مدت اعتبار تضمین‌های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتنامه‌های  بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود.

12. اسناد مناقصه از تاریخ 14/10/96 تا 24/10/96 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به فروش می‌رسد. لازم به ذکر است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

13. قیمت اسناد مناقصه 1000000 ریال است. مبلغ مذکور باید بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه بنام دانشگاه علوم پزشکی گیلان واریز گردد.

14. انصراف از مناقصه: چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه مایل به مشارکت در آن نیستید، مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ 24/10/96  از طریق سامانه ستاد و بصورت مکتوب به دستگاه مناقصه‌گزار اطلاع دهید.

15.مهلت تسلیم پیشنهادات : آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت 14 مورخ 7/11/96 و زمان بازگشایی مورخه 9/11/96 در سالن اجلاس معاونت توسعه دانشگاه می‌باشد.

16. نشانی محل تسلیم پاکت (الف): استان گیلان – شهر رشت – میدان فرهنگ روبروی شرکت دارو پخش – ساختمان شماره 1 دانشگاه – طبقه همکف اتاق 137 امور قراردادهای دانشگاه (دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه) تحویل نمایند.

17. عودت اسناد: اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده آن شرکت با ارائه معرفی‌نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.

18. نحوه ارائه قیمت: پیشنهاد قیمت براساس فهرست بهاء پایه سال 1396 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خواهد بود. (تعدیل براساس بخشنامه 173073/101 مورخ 15/9/82 ).

   هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.