امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - شهرداري بروجرد- آسفالت معابرسطح شهر

2334 مناقصه - شهرداري بروجرد- آسفالت معابرسطح شهر

آگهي مناقصه (نوبت اول)

شهرداري بروجرد در نظر دارد اجراي پروژه‌هاي مندرج در جدول ذيل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.  


رديف

عنوان پروژه

اعتبار پروژه به ریال (اسنادخزانه)

 

برآورد اوليه براساس فهرست بهاي 96

سپرده شرکت در مناقصه به ریال

1

تکمیل باغ فدک

1.698.000.000

ابنیه

85.000.000

2

دریاچه(چهارم) باغ فدک

1.308.000.000

ابنیه

66.000.000

3

آسفالت معابر سطح شهر

9.415.000.000

راه وباند

471.000.000

4

تکمیل تپه چغا

3.006.000.000

راه و باند

151.000.000

5

احداث پل شهدا کمربندی

2.617.000.000

راه و باند

131.000.000

6

تکمیل زیرگذر نظامی گنجوی

1.439.000.000

راه و باند

72.000.000

7

بازسازی کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

1.349.000.000

ابنیه

72.000.000

 

شرايط شركت در مناقصه :

1-قیمت پیشنهادی به انضمام فیش واریزي سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 0104616990001 بانک ملی شعبه شهر داری و یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی

2-شركت كنندگان مجاز: شركتهاي رتبه بندي شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور

3- از برنده مناقصه ده درصد تضمين حسن انجام کار گرفته مي‌شود.

4- به پیشنهادهای مخدوش و یا فاقد فیش سپرده  شركت در مناقصه و یا پس از مهلت قانوني رسیدگی نمي‌شود.

5- شهرداری در رد یا قبول كليه پیشنهادها مختار است.

6- چنانچه برنده اول يا دوم  مناقصه از امضاي قرارداد خودداري نموده سپرده شركت در مناقصه به نفع شهرداري وصول خواهد شد.

7-مدت ارسال مدارک و پیشنهادات 10 روز پس از انتشار آگهی .

8-پرداخت هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

9- ارائه مدارك و اسناد شركت به همراه گواهي‌نامه صلاحيت پيمانكاري و گواهی‌نامه ایمنی شرکت الزامي است.

10-تحويل اسناد مناقصه تا پايان مهلت قانوني از اداره امور قراردادهاي شهرداري بروجرد .

11- حداقل تعداد پيشنهادهاي دريافت شده جهت بازگشائي در مناقصه نوبت اول 3 فقره مي‌باشد که در صورت رسیدن به تعداد مذکور بازگشایی حداکثر یک هفته پس از اتمام تاریخ آگهی صورت خواهد پذیرفت.  

 غلامعباس یاراحمدی- سرپرست  شهرداری بروجرد