امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - شرکت برق منطقه ای تهران - دیوارکشی زمین پست پردیسان قم

2334 مناقصه - شرکت برق منطقه ای تهران - دیوارکشی زمین پست پردیسان قم

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي22021/96

نوبت اول

1-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملي 10100402664 و كد پستي 1981969961، به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله‌اي بشرح ذيل:‌

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين (سپرده)

شركت در مناقصه (ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

22021/96

200961008000097

ديواركشي زمين پست  230 كيلوولت پرديسان قم

000‘000‘400

10 صبح

3- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي‌توانند از تاريخ24/10/96 لغايت30/10/96، به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ 500.000 ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره حساب 4001050904005655 به نام شركت برق منطقه‌اي تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي  0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

4-مدت اعتبار پيشنهادات : اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي‌باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي بحساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

6-نام و نشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك

7-زمان و محل تحويل تضمين شركت در مناقصه: پيشنهاد دهندگان مي‌بايد ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات            (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 11/11/96 ، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك ومهر شده تا آخر وقت اداري همان روز (چهارشنبه مورخ 11/11/96) به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك تحويل ورسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

8-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه شده در سامانه در روز شنبه مورخ 14/11/96 ساعت 10:00صبح در سالن پژوهش3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت .

9- ساير شرايط :

- دارا بودن گواهي صلاحيت پايه 5 از سازمان مدیریت و برنامه ريزي کشور در رشته ابنيه .

-ارائه حداقل 2  قرارداد و سابقه كاري درزمينه موضوع مناقصه و ارائه رضايتنامه از كارفرمايان قبلي.

-گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني براساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

 

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

 

براي كاهش هزينه خانوار از لامپ هاي كم مصرف استفاده كنيم                               روابط عمومي برق منطقه‌اي تهران