امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2334 مناقصه - شرکت برق منطقه ای تهران - احداث ساختمان نگهبانی

2334 مناقصه - شرکت برق منطقه ای تهران - احداث ساختمان نگهبانی

آگهي  مناقصه عمومي يك مرحله‌اي 12024/96

نوبت اول

1-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت 9764، شناسه ملی 10100402664 و کد پستی 1981969961 به نشاني تهران، سعادت آباد، بالاتراز كوي فراز، بلوار برق تهران – شركت برق منطقه‌اي تهران - ساختمان حوزه ستادي – طبقه سوم - بال شرقي امور تداركات و قراردادها

2-موضوع مناقصه: مناقصه عمومي يك مرحله‌اي بشرح ذيل:‌

شماره مناقصه

(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

موضوع مناقصه

ميزان تضمين (سپرده)

شركت در مناقصه (ريال)

زمان گشايش پيشنهادات

12024

200961008000091

احداث ساختمان نگهبانی و حصار پیرامونی

پست رود شور 

766.500.000

ساعت 13:30

 

3- زمان، مهلت، مبلغ ومحل دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند از تاریخ  24/1096 لغایت 28/10/96 ، به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ 500.000 ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره حساب 4001050904005655 به نام شرکت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره کل خزانه داری بانک مرکزی به شناسه واریزی 0000000001003-82-2215000-74-0509-64-3 جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.

4-مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهاد از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي‌باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي بحساب تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد .

6-نام و نشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌اي تهران به نشاني مندرج در بند يك

7-زمان و محل تحويل تضمين شركت در مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي‌بايد ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت 14 عصر روز چهارشنبه مورخ 11/11/96، نسبت به ارسال اصل فيزيك مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهر شده تا ساعت14 عصر روز شنبه مورخ14/11/96 به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج در بند يك تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي‌پذيرد.

8-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه شده در سامانه در روز یکشنبه مورخ15/11/96 ساعت13:30در سالن پژوهش3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌اي تهران گشايش خواهد يافت .

9- ساير شرايط :

·      آخرين پايه اخذ شده از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در رشته 4 پايه ابنيه.

·      ارائه گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني براساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

علاقمندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت

 

www.setadiran.ir

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir

پايگاه اطلاع رساني مناقصات شركت توانير

http://tender.tavanir.org.ir

پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران

www.trec.co.ir

براي كاهش هزينه خانوار از لامپ‌هاي كم مصرف استفاده كنيم

                                                                                                                                                     روابط عمومی برق منطقه‌ای تهران