امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2359 آگهی - اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران - شرکت ورشکسته مهدیس خودرو پیروزان

2359 آگهی - اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران - شرکت ورشکسته مهدیس خودرو پیروزان

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات لازمه

نوبت دوم 

به عموم بستانكاران شرکت ورشکسته مهدیس خودرو پیروزان با شماره ثبت 307702 که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره9309970228200226 مورخه31/03/1393 از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و تاریخ توقف آن 28/03/1392 اعلام گردیده آگهی می‌دهد: اولین جلسه بستانكاران در ساعت 11 صبح روز 4 شنبه مورخه 09/12/1396 در اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل مي‌گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شرکت ورشکسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي‌توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند. ضمناً اخطار مي‌شود : 1) كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شرکت ورشکسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود را ظرف 2 ماه  از تاريخ انتشار این آگهي به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال  مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می‌باشد. 2 ) كساني كه به شرکت فوق‌الذکر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند. طبق ماده 24 قانون تصفيه امور ورشكستگي، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد (25%)دین محكوم خواهد شد.

ضمناً دادگاهها مي‌توانند علاوه بر جريمه نقدي، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند. 3) كساني كه به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشاراین آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. 

قزلسفلو - مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران – شعبه چهارم