امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2359 آگهی - اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران - شرکت ورشکسته کاویان نگین بازرگانان خاورمیانه

2359 آگهی - اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران - شرکت ورشکسته کاویان نگین بازرگانان خاورمیانه

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات لازمه

نوبت دوم

به عموم بستانكاران شرکت ورشکسته کاویان نگین بازرگانان خاور میانه با شماره ثبت 345669 که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره 9509970228700427 مورخه 30/04/1395 از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و تاریخ توقف آن 01/03/1391 اعلام گردیده آگهی می‌دهد: اولین جلسه بستانكاران در ساعت 11 صبح روز 4 شنبه مورخه 09/12/1396 در  اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل مي‌گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شرکت ورشکسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي‌توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند. ضمناً اخطار مي‌شود : 1) كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شرکت ورشکسته  فوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود را ظرف 2 ماه  از تاريخ انتشار این آگهي به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال  مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می‌باشد. 2 ) كساني كه به شرکت فوق‌الذکر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند. طبق ماده 24 قانون تصفيه امور ورشكستگي، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد (25%)دین محكوم خواهد شد. ضمناً دادگاهها مي‌توانند علاوه بر جريمه نقدي، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند. 3) كساني كه به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشار این آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند وگرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. 

قزلسفلو - مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران – شعبه چهارم