امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2359 مناقصه - اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان قم- خرید و توزیع نهال

2359 مناقصه - اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان قم- خرید و توزیع نهال

  آگهی مناقصه

نوبت دوم

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان قم در نظر دارد : پروژه خرید و توزیع نهال را از طريق مناقصه عمومي يک مرحله‌اي به پيمانکاران واجد شرايط و به شرح زير واگذار نمايد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

ردیف

عنوان مناقصه

مبلغ برآورد اولیه ( ریال )

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( ریال)

1

خرید و توزیع نهال هفته منابع طبیعی به شماره 7/96

2.246.400.000

112.000.000

 

1-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 23/11/96 می باشد .

2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 19 روز جمعه مورخ 27/11/96 می باشد .

3- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت 19 مورخ 7/12/96 ‌و گشايش پيشنهادها در ساعت 9 ‌مورخ 8/12/96 ‌مي‌باشد.

4- تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي تهيه و ارايه گردد.

5- برآورد اوليه بر مبناي فهرست بهاي رشته كشاورزي و منابع طبيعي سال 1396 مي‌باشد.

6- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است.

7- اطلاعات تماس سامانه ستاد : 41934-021

8– تحويل پيشنهادها، از طریق سامانه فوق الذکر و گشايش پاکات دراداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم به نشاني جاده قديم اصفهان – جنب بوستان علوي با کد پستي 3716153114 انجام خواهد شد.