امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2359 مناقصه - شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط

2359 مناقصه - شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول

·        مناقصه‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

·        موضوع :

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

215/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهرستان شوش فاز 1-2 ( تملک   دارائی)

7.131.107.562

356.555.378

216/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهرستان شوش فاز 3-2 ( تملک   دارائی)

6.542.571.720

327.128.586

217/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز 1-2 ( تملک دارائی)

6.890.20.427

344.512.021

218/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز 2-1 ( تملک دارائی)

7.258.477.943

362.933.898

219/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز 2-2 ( تملک دارائی)

7.913.821.524

395.691.076

220/96

تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه، حمل، نصب و خدمات پشتیبانی مربوط به پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی شهر الوان فاز 2-3 ( تملک دارائی)

7.718.001.197

385.900.059

 

 

·        مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ25/11/96 لغایت 30/11/96

·        تاریخ بازدید از محل پروژه: 2/12/96 لغایت 6/12/96

·        محل دریافت اسناد مناقصه:

·        الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202 اتاق بازرگانی و قراردادها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات 33334039-061

·         توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir ، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطلاع رسانی http:/iets.mporg.ir نیز قابل رویت می‌باشد.

·        تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه : پایان وقت اداری روز شنبه 12/12/96

·        محل تحویل پاکت‌های مناقصه : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- طبقه اول اتاق 107

·        تاریخ گشایش پاکت‌های مناقصه: روز دوشنبه مورخ 14/12/96 ساعت 14

·        مبلغ خرید اسناد مناقصه 300.000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز

·        پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

·        به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·        به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·        سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

انتشار نوبت اول: چهارشنبه 25/11/96

انتشار نوبت دوم: شنبه 28/11/96