امروز    پنجشنبه , 03-اسفند-1396   Thursday , 22-February-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2359 فراخوان - شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- انجام خدمات حجم کار

2359 فراخوان - شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- انجام خدمات حجم کار

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

( یک مرحله ای  نوبت اول )

1- دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

2-موضوع: ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی انجام خدمات حجم کار برای بخشهای مختلف شامل:  الف)خدمات آبدارخانه و پذیرایی ب)خدمات فنی ج)خدمات عمومی د)خدمات تخصصی

3-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 6/12/96 با معرفینامه رسمی و معتبر و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین  مجتمع ادارات  خیابان دولت  شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی تلفن: 36270015  021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت انجام خدمات پیمان : یک سال می‌باشد

5-محل اعتبار: اعتبارات جاری (داخلی) شرکت

6--مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :به میزان 1.695.000.000ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 0108380974006 بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران و به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه : تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 20/12/96 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

8-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 21/12/96 در دفتر مرکزی شرکت خریدار به نشانی فوق‌الذکر.

9-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

10-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد : 700.000 ريال (هفتصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:

http://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

 

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران