امروز    سه شنبه , 04-ارديبهشت-1397   Tuesday , 24-April-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2395 مناقصه - شهرداری علی آباد کتول - نگهداری فضای سبز

2395 مناقصه - شهرداری علی آباد کتول - نگهداری فضای سبز

آگهـي مـناقصــه عمومي

       نوبت اول          

شهرداري علي آباد كتول در نظر  دارد باستناد مجوز شماره 11 مورخ 19/01/1397 شوراي اسلامي شهر، نگهداری فضای سبز را از طریق شرکت های واجد شرایط با رعایت قوانین و مقررات و مقررات بصورت حجمی واگذار نماید.

سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 377.000.000 ريال بصورت ضمانت نامه بانکی (حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد) یا سپرده مطابق قانون یا وجه نقد واریزی به حساب 0105779476005 بانک ملی شعبه مرکزی علی آباد کتول بنام شهرداری می‌باشد.

شهـرداري در رد يا قبول  پيشنهادات مختار مي‌باشد.

از متقاضيان دعوت مي‌شود اسناد مناقصه را از امور قراردادهاي شهرداري علی آبادکتول يا سايت www.aliabad.ir دريافت و پاکات مربوطه را تا مورخ 97/02/09 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

  تاریخ بازگشایی پاکات رسیده مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ راس ساعت 14:15  میباشد. هزينه آگهي و تشريفات بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.                                                          

ابوذر اسفندياري پور- شهـردار علي آباد كتول

انتشار نوبت اول:۹۷/۰۱/۲۸

انتشارنوبت دوم: ۹۷/۰۲/۰۴