امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2439 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی- خرید لوله گالوانیزه

2439 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی- خرید لوله گالوانیزه

تجدید مناقصه عمومي یک مرحله‌اي شماره 1/1114-97

نوبت دوم

این شرکت در نظر دارد تجدید مناقصه‌ای با موضوع ذیل برگزار نماید:

رديف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

 

مبلغ برآورد

(ريال)

 

نوع تضمين و مبلغ(ريال)

مدت

محل تأمین اعتبار

1

1/1114-97

خرید 1002 شاخه لوله گالوانیزه در سایزهای مختلف

7,147,405,911

ضمانتنامه معتبر به مبلغ 357,500,000

3ماه

اعتبارات سال 96

 

*مشخصات کامل لوله‌ها در دعوتنامه ذکر شده است .

1)زمان دریافت اسناد مناقصه: 21/03/1397 الی 25/03/1397

2)تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14 مورخ 04/04/1397

3)تاریخ بازگشایی پاکت‌ها : ساعت 9 صبح مورخ 05/04/1397

4)محل بازگشایی پاکت‌ها: بیرجند  بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی سالن جلسات

5) استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد.

ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستادبه آدرس www.setadiran.ir)  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد

برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سايت شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي(www.abfar-kj.ir)و یا وب سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات (iets.mporg.ir)مراجعه ويا با شماره تلفن 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمائید. 

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی