امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2439 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق نکا - خرید اسید سولفوریک

2439 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق نکا - خرید اسید سولفوریک

« آگهي مناقصه عمومي شماره 2/97 »

نوبت دوم

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به خريد مقدار 1500 تن اسيد سولفوريك 98 درصد  مورد نياز واحدهاي بخاري و سيكل­ تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا طبق شرايط ذيل و همچنين مشخصات فني و خصوصي پيوست اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي اقدام نمايد.

علاقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفينامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 300.000 ريال به حساب سيبا شماره 0105692716008 بنام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه به ادارة تداركات اين شركت مراجعه نمايند.

1-مدت زمان تحويل كالا :  8 ماه از تاريخ مبادله قرارداد.

2-زمان فروش اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم بمدت 7 روز .

3-پـيشنـهاد دهـندگان بـايستی ‌پيشنهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و حداكثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 16/04/97 به ادارة تداركات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا کیلومتر 25 جاده زاغمرز- نیروگاه شهید سلیمی نکا تسليم و رسيد دريافت‌ نمايند. پیشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح همان روز با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي كميسيون مناقصه آزاد مي‌باشد.

4-ارائه حداقل يك مورد قرارداد فروش اسيد سولفوريك به ارزش 2 ميليارد ريال در 5 سال گذشته.

5-سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 400.000.000 ريال است كه بايستی  به يكي ‌از صورت‌هاي مشروحه‌ ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به‌ دستگاه مناقصه‌گذار تسليم گردد:

1-5-رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008 اين شركت نزد بانك ملي ايران شعبه نيروگاه شهيد سليمي نكا

2-5-چك بانكي عهده بانك به نفع خريدار .

3-5-ضمانتنامه بانكي به نفع خريدار برابر فرم پيوست اسناد مناقصه كه مي­بايست داراي 3 ماه اعتبار باشد.

4-5-به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي حُسن انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد .

7-به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8-ساير اطلاعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت مشاهده آگهي و خلاصه اسناد به سايت‌هاي- www.nekapowerplant.ir-www.tender.tavanir.org.ir مراجعه و براي كسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 34622465-011خانم حيدري و كسب اطلاعات فني بيشتر با شماره تلفن 34622351-011  آقاي مهندس قره محمودلي تماس حاصل فرماييد.

اداره روابط عمومي