امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2439 مزایده -اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران- احداث، نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

2439 مزایده -اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران- احداث، نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

آگهي تجدید مزايده عمومي شماره 3/97

نوبت دوم

           اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد واگذاري پروژه‌هاي به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.

موضوع

سپرده شركت در مزايده (ريال)

احداث، ساخت، نصب و بهره برداري و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي موجود آزاد راه تهران- قم حد فاصل پل شهيد كاظمي تا قبل از پل فرودگاه امام(ره) (مسير رفت و برگشت(

3.200.000.000

واگذاري احداث، ساخت، نصب و بهره برداري و نگهداري تابلو هاي تبليغاتي موجود آزاد راه تهران- كرج (مسير رفت و برگشت(

3.900.000.000

واجدين شرايط مي‌توانند از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد به سايت IETS.MPORG.IR  مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ثبت نام و دريافت اسناد : ساعت 16 مورخ01/04/1397

آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما : ساعت 9 صبح مورخ12/04/1397

تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه مورخ 12/04/1397

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091 داخلي 316