امروز    يكشنبه , 03-تير-1397   Sunday , 24-June-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2439 مناقصه - شهرداری سرپل ذهاب - واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز

2439 مناقصه - شهرداری سرپل ذهاب - واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز

فراخوان تجديد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز شهرداري سرپل ذهاب

(نوبت دوم)

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد تجديد مناقصه عمومی واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز بصورت حجمي به شماره ۲۰۰۹۷۵۲۸۷۰۰۰۰۰7 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 24/3/1397 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز يكشنبه تاریخ 27/3/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 6/4/1397

زمان بازگشایی پاکت‌ها : ساعت 10:00 روز پنج شنبه تاریخ 7/4/1397

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌هاي الف:

آدرس: سرپل ذهاب- خيابان امام (ره)- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب تلفن: 08342222442

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام:  85193768 و88969737

حيدري شهردار سرپل ذهاب