امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2169 مناقصه - امور مالیاتی شهر و استان تهران- خرید UPS

2169 مناقصه - امور مالیاتی شهر و استان تهران- خرید UPS

مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید UPS

نوبت اول

امور مالیاتی شهر و استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید UPS به تعداد 64 دستگاه با شرایط فنی مشخص شده در اسناد، به اشخاص حقوقی

دارای مجوز تایید صلاحیت معتبر قابل ارائه از انجمن تخصصی سازندگان ups باشند به شماره200963120000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار

نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به

آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 29/3/96 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 3/4/96 ساعت 16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 13/4/96 ساعت 16

زمان بازگشایی پاکت‌ها:  14/4/96

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:تهران،ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان سرو، پ60

تلفن تماس:86083980

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737و 85193768