امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2169 مزایده - شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي- فروش انواع کالای اسقاطی

2169 مزایده - شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي- فروش انواع کالای اسقاطی

لامپ های رشته ای يا حبابی يک بخاری برقی کوچک است که اندکی نيز نور توليد می کنند.

آگهي مزايده عمومي يك مرحله‌اي

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي يک مرحله‌ای نسبت به فروش انواع کالای اسقاطی بشرح زير اقدام

نمايد.

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

سپرده شرکت در مزايده (ريال)

1

فروش 35 قلم کالای اسقاطی به قيمت پايه 8.507.600.000 ريال به صورت يکجا

3331/10426

500.000.000

در صورت تمايل به شركت در مزايده رعايت نكات ذيل الزامي است.

1- زمان و محل و نحوه دريافت اسناد: ازتاريخ 27/03/96 لغايت 31/03/96 با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال (پانصد هزار ريال) به

حساب جاري سپهر شماره 0101805963004 اين شركت نزد بانك صادرات شعبه ميدان شهرداري تبريز ،به آدرس هاي زير مراجعه و نسبت به دريافت اسناد

مزايده اقدام نمايند.

1)پايگاه اينترنتي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي مناقصات (دريافت اسناد)        www.ezepdico.ir

2)پايگاه اطلاع رساني معاملات شركت توانير به آدرس (ملاحظه آگهي)                      www.tavanir.org.ir     

3)تبريز ، بلوار استاد شهريار ، خيابان گلکار ،شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان شرقی- امور تدارکات

-  ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

2- آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاکات: حداكثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 14/04/96 به دبيرخانه مركزي شركت تحويل فرمايند

.پيشنهادات واصله در ساعت 15:30 همان روز با حضور اعضاي كميسيون در دفتر امور تداركات شركت افتتاح خواهد شد.ضمناً زمان بازديد بمدت چهار روزكاري از

تاريخ 07/04/96 لغايت 12/04/96 از ساعت 9:30 صبح لغايت 13:30 مي باشد .

3- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

4- پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمين‌های معتبر از جمله واريز نقدی، ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت توزيع برق آذربايجان شرقی اقدام و در پاکت

الف ارائه نمايد.توضيح اينكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش و سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء، مخدوش مشروط

پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در بند 2 آگهي مزايده واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده  مزايده مي‌باشد.

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي