امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2169 مزایده - شرکت پلیمر آریاساسول - فروش پلی اتیلن سبک

2169 مزایده - شرکت پلیمر آریاساسول - فروش پلی اتیلن سبک

آگهی دعوت به مزایده عمومی

فروش پلی اتیلن سبک

مزایده شماره: ASPC-96/760

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد، مقدار تقریبی 2598 (دو هزار و پانصد و نود و هشت) تن پلی اتیلن سبک(LP0470KJ) LFI2047  خود را از طریق مزایده عمومی به

فروش رساند، بنابراین بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­گردد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ این آگهی، به دفتر امور پیمانها در

محل سایت عسلویه واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه) مراجعه و پس از بازدید از اقلام ذکر شده، اسناد مربوطه را دریافت نموده و سپس مطابق

با شرایط تعیین شده در اسناد یاد شده نسبت به ارسال قیمت پیشنهادی و ارائه ضمانت شرکت در مزایده در پاکتهای در بسته اقدام نمایند. بازدید از اقلام همه روزه

(به استثنای روزهای جمعه) از ساعت 10 الی 12 قبل از ظهر و 14 الی 16 بعد از ظهر امکان­پذیر بوده و الزامی است.

تلفن تماس: 02185922822 و  02185922916)امور پیمانها)

روابط عمومی شرکت پلیمرآریاساسول