امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2170 مناقصه -شركت پالايش گاز پارسيان -توسعه ساختمان عملیاتی مرکزی پالایشگاه

2170 مناقصه -شركت پالايش گاز پارسيان -توسعه ساختمان عملیاتی مرکزی پالایشگاه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 06/96

نوبت دوم

شركت پالايش گاز پارسيان در نظر دارد مناقصه موضوع زير را پس از طي فرآيند ارزيابي كيفي و تأييد صلاحيت متقاضيان به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . لذا از كليه

شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي‌آيد در صورت تمايل به شركت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگي اقدام نمايند.

موضوع مناقصه

توسعه ساختمان عملياتي مرکزي پالايشگاه

شماره مناقصه

06/96

نوع مناقصه

يك مرحله اي

مدت انجام كار

365 روز

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال )

550.000.000 ريال

محل اجرا

شرکت دولتی پالايشگاه گاز پارسيان واقع در شهرستان مهر

مهلت تحويل مدارك ( رزومه‌)

حداكثر تا 21 روز بعد از انتشار آگهي نوبت دوم

حداقل امتياز قابل قبول

60 ( شصت) امتياز

آدرس پستي محل تحويل رزومه

استان فارس -  شهرستان مهر –  صندوق پستي 115-74451 - شرکت دولتی پالايشگاه گاز پارسيان – دبيرخانه امور پيمانها

تلفن و فاكس

تلفن : 8-07152112541                                    فاكس : 07152824729

 

ساير توضيحات مهم :

1-كليه فرمهاي ارزيابي صلاحيت، فرم استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و دستورالعمل اجرايي استعلام‌هاي ارزيابي كيفي مي‌بايست پس از دريافت از طريق سايت

شركت تحت عنوان www.Nigc- Parsian.ir ، (بخش مناقصات)، به دقت مطالعه، بررسي، تكميل و به همراه ساير مدارك (رزومه) تا قبل از اتمام مهلت مقرر تحويل گردد.

2 – ارائه  تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاران جهت انعقاد قرارداد الزامي است.

3- ارايه تصوير برابر با اصل تاييديه صلاحيت پيمانکاري رشته ابنيه و ساختمان (حداقل پايه 5 ) الزامي است .

4 – كليه مدارك مي بايست بصورت منظم و كلاسه شده در پاكات دربسته تحويل دبيرخانه امور پيمانهاگردد.

5 – كليه فرم ها و اسناد مي‌بايست توسط شخص يا افراد مجاز امضاء و مهر گردند .

6- ارائه سوابق و مدارك نيز هيچ گونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد .   

7 - مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار، بصورت ضمانتنامه بانكي و يا ساير ضمانتنامه‌هاي معتبر مطابق آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي مورخ 22/09/94 و يا واريز مبلغ

به شماره حساب 020170000002174633008005IR نزد بانك ملي ايران شعبه مهر بنام شرکت پالایش گاز پارسیان ، پس از تأييد صلاحيت

مجوز وزارت نفت: 1396.1325

نوبت اول: 28/3/96

نوبت دوم:30/3/96

روابط عمومی شرکت پالایش گاز پارسیان