امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2170 مناقصه -اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران- رفع آبگرفتگی زیرگذرها

2170 مناقصه -اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران- رفع آبگرفتگی زیرگذرها

آگهي مناقصه عمومي شماره4/96

نوبت دوم

           اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده‌اي استان تهران در نظر دارد پروژه‌هاي به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله‌اي واگذارنمايد.

موضوع

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

 برآورد اوليه (ريال)

رفع آبگرفتگي زيرگذرها و هدايت آبهاي سطحي محورها(يك مرحله‌اي)

216.000.000

4.301.896.274

تجديد مناقصه مراقب راه (پاسگاه پليس راه شريف آباد)

288.002.318

5.760.046.356

واجدين شرايط مي توانند از تاريخ درج آگهي جهت دريافت اسناد به سايت IETS.MPORG.IR مراجعه نمايند.

آخرين مهلت ثبت نام و دريافت اسناد : ساعت 16 مورخ 03/04/1396

آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما : ساعت 9 صبح مورخ12/04/1396

تاريخ بازگشايي پاكات : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 12/04/1396

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091 داخلي 204