امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2170 مناقصه - شرکت توزیع نیروی برق اهواز- ترانس اندازه گیری جریان

2170 مناقصه - شرکت توزیع نیروی برق اهواز- ترانس اندازه گیری جریان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره 10/96

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد ترانس اندازه‌گیری جریان و ولتاژ اولیه MOF مورد نیاز شبکه خود را به شرح اسناد از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 470.000.000 ریال می‌باشد، که بصورت ضمانتنامه، بانکی معتبر، چک تضمین شده بانکی و یا وجه نقدبه حساب بانک تجارت

شعبه شهید چمران به شماره 1028040020 بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه گزار تسلیم گردد

- زمان و محل و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 5 روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال به حساب بانک صادرات شعبه فلکه

اول کیانپارس به شماره 2195122223009 به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:  

- پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز :    WWW.AEPDCO.IR

- پایگاه اینترنتی توانیر :                  WWW.TAVANIRORG.IR

- پایگاه اینترنتی ملی اطلاع رسانی مناقصات   www.iets.mporg.ir

- تلفن تماس : 06134490700 داخلی 3055

-آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 11/4/1396 به دبیرخانه مرکزی شرکت: اهواز- بلوار پاسداران جنب شهرک صنعتی

تسلیم گردد. بازگشایی راس ساعت 14:00 مورخ 12/04/96 می‌باشد.

- به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است.

- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

امور تدارکات