امروز    جمعه , 04-خرداد-1397   Friday , 25-May-2018  - 
صفحات روزنامه آگهی ها 2170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید دیزل ژنراتور

2170 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید دیزل ژنراتور

تجدید آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(يك مرحله‌ای نوبت اول)

1-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمايندگي ازشرکت آب و فاضلاب استان تهران

2-موضوع مناقصه: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید ، حمل، تخلیه، نصب و راه‌اندازی 13 دستگاه دیزل ژنراتور و یک دستگاه

لیفتراک

3-مهلت و محل دریافت اسناد تجدید ارزیابی و مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 10/4/96 با معرفی‌نامه معتبر

و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه

مرکزی تلفن: 36270015 – 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت تحویل کالا:  سه ماه  می باشد

5-محل اعتبار: طرحهای عمرانی (اوراق مشارکت - اسناد خزانه اسلامی)

6--مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه: به میزان 1.220.000.000 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

- ضمانت‌نامه بانکی معتبر صادره از بانکهای رسمی و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا

-به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 2175161302004 نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین

پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-مهلت و محل تحویل پاکات تجدید ارزیابی و مناقصه: تا ساعت 14روز شنبه مورخ 24/4/96 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

8-زمان و محل بازگشایی پاکات تجدید ارزیابی : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ  25/4/96 در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان

تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

9-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

10-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه خريد اسناد :500.000 ريال (پانصد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و

قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww.ir), (http://www.nww.ir) (http://www.iets.mporg.ir)

                                        شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران